Verkoopvoorwaarden voluitlevenmetdiabetes.nl

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door DVN Regie BV uit te voeren bestellingen van klanten in de webshop van het online platform voluitlevenmetdiabetes.nl. DVN Regie BV is gevestigd te (3833 LD) Leusden aan de Fokkerstraat 17 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’).

Door in het bestelproces (stap 3) op de knop ‘Plaats Bestelling’ te klikken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op de overeenkomst. Wij adviseren u een kopie van de Verkoopvoorwaarden op slaan voor uw eigen administratie.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en al uw bestellingen via de webshop van het platform voluitlevenmetdiabetes.nl. In de webshop treft u ook producten en diensten aan van Diabetesvereniging Nederland en eventuele andere organisaties waarmee DVN Regie samenwerkt (hierna: ‘Deelnemende Organisaties’).

1.2 De overeenkomst tussen u en DVN Regie met betrekking tot de koop van producten en diensten komt pas tot stand op het moment dat uw bestelling door middel van een elektronische bevestiging door DVN Regie is aanvaard en uw betaling is geautoriseerd.

1.3 Voor de producten en diensten (waaronder ook het lidmaatschap begrepen) die u via het platform voluitlevenmetdiabetes.nl bij DVN Regie BV kunt afnemen, schakelt DVN Regie in sommige gevallen Deelnemende Organisaties in. In dergelijke gevallen zijn naast deze Verkoopvoorwaarden tevens de voorwaarden van de Deelnemende Organisaties van toepassing.

Artikel 2 – Bestellingen, prijzen en betaling

2.1 In de webshop wordt bij ieder product of dienst de prijs (inclusief BTW) vermeld. Bent u lid van Diabetesvereniging Nederland dan kunt u over het algemeen profiteren van een ledenkorting. Indien dit het geval is wordt bij het product of dienst een ledenprijs (inclusief BTW) gecommuniceerd. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de hoogte van de verzendkosten, indien van toepassing. Gezamenlijk is dit de prijs van het product of de dienst.

2.2 U kunt de producten en/of diensten betalen op de wijze als vermeld in het winkelmandje. Betaling vindt plaats via iDEAL, MasterCard of Visa.

2.3 Aanbiedingen van producten en diensten kunnen gekoppeld zijn aan een vervaldatum en gelden zolang de voorraad strekt. Indien sprake is van een vervaldatum en/of het product of de dienst niet meer voor DVN Regie beschikbaar is, kan DVN Regie de bestelling niet aanvaarden en stelt u hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte. Eventueel door u betaalde geldbedragen worden dan zo snel mogelijk (binnen 14 dagen) gerestitueerd.

2.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het via de webshop verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor het afhandelen en het afleveren van de bestelling.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd of om enige andere reden de bestelling niet schriftelijk of digitaal door DVN Regie wordt bevestigd, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen. DVN Regie (of de Deelnemende organisatie) is dan niet verplicht het product of de dienst te leveren.

Artikel 3 – Bezorging producten

3.1 DVN Regie zal steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen van de producten en diensten. Voor het vervoer van de producten zal DVN Regie gebruik maken van diensten van derden. DVN Regie brengt verzendkosten bij u in rekening, tenzij anders aangegeven bij uw bestelling.

3.2 DVN Regie streeft ernaar de producten binnen twee werkdagen aan u te versturen. U kunt de status van uw bestelling in uw account zien. Ook wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van de verzending en bezorging. Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan een bericht. U kunt de overeenkomst dan zonder kosten ontbinden. Reeds betaalde vergoedingen zullen worden gerestitueerd.

3.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust tot het moment van bezorging op het door u ingevulde adres, bij DVN Regie.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 U heeft het recht de overeenkomst voor de producten of de diensten binnen veertien (14) dagen te ontbinden (te herroepen). Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@voluitlevenmetdiabetes.nl. De termijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop u het product heeft ontvangen of, in geval van diensten, op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht van een product of dienst, dan zal DVN Regie u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen het aankoopbedrag (en, indien relevant de oorspronkelijke verzendkosten) terugbetalen. Verzendkosten bij gebruikmaking van het herroepingsrecht worden door DVN Regie niet aan u vergoed.

4.3 DVN Regie stelt een aantal regels aan het gebruik van het herroepingsrecht. U dient zorgvuldig om te gaan met (de verpakking van) het product. Indien het product is verzegeld, bijvoorbeeld in geval van cd’s en dvd’s is het niet toegestaan de verzegeling te verbreken. Het product dient bovendien onbeschadigd en met alle toebehoren in de originele verpakkingen te worden geretourneerd. Het retourneren van de producten komt volledig voor uw rekening en risico en dient plaats te vinden binnen 14 dagen na een beroep op het herroepingsrecht.

4.4 Het in artikel 4.1 opgenomen herroepingsrecht voor diensten (waaronder mede begrepen kampen, reizen of andere vormen van vrijetijdsbesteding) is uitgesloten indien de bestelde dienst, op uw verzoek al geheel is geleverd en u afstand heeft gedaan van uw recht op ontbinding zodra de dienst is geleverd.

4.5 In aanvulling op artikel 4.4 zijn de volgende producten uitgesloten van het in artikel 4.1. opgenomen herroepingsrecht:

  • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of speciaal voor u zijn gemaakt (maatwerk);
  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • producten die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschiktzijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Cd’s en Dvd’s alsmede computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
  • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

5.1. Voor de bestelling en levering van de producten en diensten verzoekt DVN Regie u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. DVN Regie draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacybeleid van DVN Regie. DVN Regie adviseert u het Privacybeleid goed door te lezen en op te slaan voor uw eigen administratie.

Artikel 6 – Garanties, aansprakelijkheid en klachtenregeling

6.1 DVN Regie staat ervoor in dat de producten en diensten die zij aan u levert voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Het kan echter voorkomen dat de kenmerken van een product of dienst in de webshop (waaronder begrepen de prijzen) niet juist worden weergegeven of worden afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product weergegeven kenmerken en de bij de betaling vermelde prijs. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutief weergegeven informatie in de webshop.

6.2 Indien u klachten heeft over de dienstverlening van DVN Regie of de door DVN Regie aangeboden producten of diensten, kunt u contact opnemen met de klantenservice via het op de website vermelde mailadres. DVN Regie streeft ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en u adequaat te informeren over de verdere procedure.

6.3 Indien DVN Regie uw klacht over een product gegrond acht kunt u het betreffende product terugsturen met behulp van het daarvoor bedoelde retourformulier. Dit formulier ontvangt u via onze klantenservice. Zodra DVN Regie vervolgens het product onbeschadigd retour ontvangt, in de originele verpakking en op de door haar aangegeven wijze, zal binnen enkele dagen en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontvangst van uw herroeping, uw aankoopbedrag terug worden gestort.

6.4 Het retourneren van de producten komt volledig voor uw eigen rekening en risico. DVN Regie is niet aansprakelijk wanneer een product tijdens het retourproces zoekraakt of beschadigt.

6.5 Indien u een overeenkomst sluit met de Deelnemende Organisatie van wie u een product of dienst afneemt, is DVN Regie niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen in deze producten en/of diensten. DVN Regie sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit. Indien u klachten heeft over de dienstverlening van de Deelnemende organisatie dient u contact op te nemen met deze Deelnemende Organisatie om het mogelijke probleem op te lossen en de klacht te laten behandelen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via het op de website vermelde mailadres. DVN Regie zal vervolgens onderzoeken of zij bij het probleem kan bemiddelen.

6.6 Eventuele aansprakelijkheid van DVN Regie voor schade op grond van de overeenkomst, is beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de prijs waarvoor u het product en/of de dienst heeft afgenomen. Indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

Artikel 7 – Varia

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de webshop waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, software en materiaal berusten bij DVN Regie of haar licentiegevers.

7.3 Op de algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomst tussen u en DVN Regie is Nederlands recht van toepassing. Tenzij schriftelijk anders tussen u en DVN Regie is overeengekomen, worden eventuele geschillen beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Leusden juni 2018

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!